Leveringsvoorwaarden

Algemeen

1.1 Westers Nautic is de verkopende partij en gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Westers Nautic is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01056789.

1.3 De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, aankoop of overeenkomst aangegaan tussen de Westers Nautic en de koper/opdrachtgever, indien er, door beide partijen, geen duidelijk omschreven schriftelijke uitzondering op wordt gemaakt.

1.4 De algemene voorwaarden van de verkoper prevaleren boven die van de koper/opdrachtgever, indien er, door beide partijen, geen duidelijk omschreven schriftelijke uitzondering op wordt gemaakt. Indien er bepaling(en) uit de deze algemene voorwaarden niet zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van kracht.

1.5 Nieuwe bepalingen zullen vervolgens door de verkopende partij en de koper overeengekomen moeten worden, naar de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Prijzen

2.1 Westers Nautic vermeld de prijzen op de website zo accuraat mogelijk, maar behoud het recht hiervan af te wijken indien er een fout is gemaakt bij het invoeren. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

2.2 De prijzen op de site zijn consumenten verkoopprijzen inclusief 21% btw.

Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij, in overleg met de koper, anders vermeld.

3.2 De duur van de aanbieding geld voor 1 maand of tot de eerstvolgende prijsverhoging op voorwaarde dat de goederen nog leverbaar zijn.

3.3 Een overeenkomst met Westers Nautic is gesloten nadat de verkopende partij de order van de koper heeft aanvaard, of wanneer door de koper de goederen bij westersnautic.nl heeft afgehaald bij het magazijn of in de winkel.

3.4 Als er namens een derde persoon een overeenkomst wordt aangegaan met Westers Nautic, dient de koper deze persoon hiervoor te machtigen.
Deze derde persoon is naast de koper hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen aangegaan in de overeenkomst.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkopende partij niet om één of meerdere items te leveren tegen een dezelfde prijs als vermeld in de offerte, mocht de offerte niet in zijn geheel geleverd worden.

3.4 Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen.

Levering

4.1 Levering is af magazijn van de verkopende partij, tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de verkopende partij, dan wel de vervoerder deze bij de koper aanbiedt.

4.3 Levertijden zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, als er geen duidelijk omschreven schriftelijke uitzondering op wordt gemaakt. Indien de verkopende partij gegevens behoeft van de koper gaat de levering in na ontvangst van de benodigde gegevens.

4.4 Het is de verkopende partij toegestaan om orders in gedeelten te leveren en de afzonderlijke leveringen afzonderlijk te factureren, indien er, door beide partijen, geen duidelijk omschreven schriftelijke uitzondering op wordt gemaakt.

4.5 Levering geschied na betaling door de koper, of nadat de factuur met betalingstermijn is verzonden.

4.6 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen vermeld in de overeenkomst, gaat op de koper over op het moment dat de goederen, juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in handen komt van de koper of een door de koper aangewezen derde partij.

4.7 Wij leveren niet onder rembours.

Verzendkosten

5.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de omvang van de te verzenden goederen:

  • Tot 10 KG: €6,95
  • Tot 30 KG: 13,25
  • Boven 30 KG: Op aanvraag

5.2 Voor bestellingen op de site worden de verzendkosten aangegeven bij de afrekening.

5.3 Voor lengtevracht buiten Nederland en Vlaanderen kunt u een passende offerte aanvragen.
Voor Duitsland geld voor alle orders boven de 31,5 kg, dat de verzendkosten op aanvraag worden afgegeven.
Voor grotere bestellingen met van meerdere pallets en/of lengtevracht maken wij tevens graag een passende offerte voor u.

Betaling

6.1 Betaling geschied voorafgaand aan de levering, of binnen de op de factuur aangegeven termijn. Mocht de koper bezwaar maken tegen een factuur, dan blijft de betalingsverplichting in stand.

6.2 Indien de koper niet binnen de aangegeven termijn betaald, is deze in verzuim.

6.2.1 Westers Nautic hanteert een wettelijke rente van 1,25% per maand indien de schuldenaar nalatig is in het voldoen van een geldsom.

6.3 In geval van een faillissement, van liquidatie of ontbinding, (voorlopige) surséance van betaling, beslag, of als de koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen toegelaten wordt, worden de vorderingen van de verkopende partij onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

7.1 Mocht de koper niet tijdig zijn verplichtingen nakomen en in verzuim treed, komen alle redelijke kosten waar onder de incassokosten voor rekening van de koper.
Incassokosten kunt u berekenen via www.vcmb.nl/wik-calculator.

7.4 De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening voor de koper.

7.5 Indien Westers Nautic kosten heeft moeten maken die redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering betaald te krijgen, komen deze voor rekening van de koper.

Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door de verkopende partij geleverde goederen blijven eigendom van Westers Nautic totdat de koper alle verplichtingen uit alle gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2 De koper is niet bevoegd eigendom, van de afgenomen goederen over te dragen aan derden of goederen als onderpand te gebruiken, als het eigendomsvoorbehoud op de goederen nog van kracht is.

8.3 De koper is verplicht Westers Nautic zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, als er door derden beslag gelegd wordt, of rechten op willen doen gelden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

8.4 Onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen alleen in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

8.5 In het geval dat Westers Nautic haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij het afsluiten van de overeenkomst onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de verkopende partij (Westers Nautic), of een door deze aan te wijzen derde partij, om alle plaatsen waar de eigendommen van de verkopende partij zich (kunnen) bevinden te betreden en om deze mee terug te nemen.

Garantie

9.1 Garantie is beperkt tot: Fabrieksfouten, ter beoordeling van de fabrikant, en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik.

9.2 Garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik door de koper of een derde partij na aanwijzingen, veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde.

9.3 Koper dient in alle gevallen Westers Nautic en haar leveranciers de gelegenheid te bieden de geleverde goederen te beoordelen en een eventueel gebrek te herstellen.

9.4 Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat de koper aan al haar verplichtingen ten opzichte van de verkopende partij heeft voldaan.

Opschorting en ontbinding

10.1 De verkopende partij mag de nakoming van zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, als:

10.2 De koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

10.3 Als na het sluiten van de overeenkomst de verkopende partij kennis heeft genomen van omstandigheden, die erop wijzen dat de koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.

Annulering

11.1 Indien de koper, nadat de overeenkomst met de verkopende partij tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt tot 20% van de overeengekomen orderprijs inclusief btw als annuleringskosten bij de koper in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

12.1 De verkopende partij kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor hetgeen in deze voorwaarden onder garantie is bepaald.

12.2 Voor vergoeding van directe schade komt slechts die schade in aanmerking, waartegen de verkopende partij is verzekerd.

12.3 De verkopende partij is niet aansprakelijk te stellen voor indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De koper dient zich eventueel voor deze schade te verzekeren.

Overmacht

13.1 De verkopende partij heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als de verkopende partij door, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten externe omstandigheden, dit noodzakelijk maken.

13.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.3 Als door overmacht een deel van een bestelling niet kan worden geleverd, kan de verkopende partij het deel van de bestelling dat zij kan leveren, of reeds heeft geleverd, in rekening brengen bij de koper.
De koper hoort deze deelfactuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geschillen

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van de verkopende partij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

– Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen de verkopende partij en de koper is het Nederlands recht van toepassing.